תקנון האתר

תקנון האתר

כללי
חלק מהאתר ומהתקנון מנוסחים בלשון זכר אך כל האמור בתקנון ובאתר מתייחס באופן שווה לנשים
וגברים כאחד.

הזמנת החופשות באמצעות האתר תעשה על פי תקנון האתר המפורט להלן:

כל הנכנס לאתר ומעוניין לרכוש חופשה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ואישר אותו.

התמונות המוצגות באתר הינם תמונות שצולמו מעת לעת והיתכוונו שינויים , כמו כן החברה עושה כמיטב יכולה להתאים את התמונות לשינויים.

החברה או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובד האתר

האתר עושה שימוש בקבצי cookies )״קוקיז״(, בעצם השימוש באתר מאשר הגולש לחברה את השימוש בהם.

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר אילת בלבד.

הזמנה באתר

החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

החברה או מי מטעמה לא תהיה אחראית לטעות בהקלדת פרטי ההזמנה הנעשית ע"י המשתמש.

ההזמנות באתר יעשו באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, בבעלות המזמין בלבד. יובהר כי אין החברה אחראית לשימוש בלתי חוקי בכרטיסי אשראי .

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא.

מבצעים :

יובהר כי מבצעים , הטבות ושיתופי פעולה אשר נעשים מעת לעת לא יאפשרו כפל הנחות באתר.

אין כפל מבצעים והנחות אלא אם צוין אחרת באופן ספציפי.

שינויים וביטולי הזמנות :

שינוי ו/או ביטול הזמנה יעשו אך ורק ע"י מענה טלפוני , בטלפון שמספרו 0525866652 .

מדיניות ביטולים :

ביטול הזמנה 30 יום ומעלה בטרם תחילת תקופת השכירות – החזר מלא של דמי השכירות.

ביטול הזמנה בטווח שבין 29 ימים ועד 15 ימים לפני תחילת תקופת השכירות – יגבה 35% מסכום
דמי השכירות.

ביטול הזמנה בטווח שבין 14 ימים ל- 8 ימים לפני תחילת תקופת השכירות – יגבה 65% מסכום
ההזמנה.

ביטול הזמנה בתקופה של פחות מ- 8 ימים בטרם תחילת תקופת השכירות – יגבה 100% מסכום
ההזמנה.

ביטול מטעמי קורונה: מובהר כי במידה והוכרז על סגר כלל ארצי ו/או במידה ואחד הנופשים נדבק בנגיף הקורונה באופן שיחייב אותו לשהות בבידוד במהלך תקופת השכירות והוא הציג בדיקת PCR המעידה על האמור, יהא השוכר רשאי לבטל את ההזמנה ולקבל החזר מלא של דמי השכירות
ששולמו על ידו.

במקרה של שינוי מועד ההזמנה, מועד הביטול יחושב לפי ההזמנה המקורית .

ביטול הזמנה מצד החברה: החברה רשאית שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה, מכל סיבה שהיא – בתוך ארבעה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. בוטלה ההזמנה ע"י החברה , יבוצע החזר מלא של הסכום ששולם ע"י המזמין. החזר התשלום יבוצע ע"י אמצעי התשלום שבעזרתו שולמה ההזמנה.

״ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 " – ניתן לבטל הזמנה )בהתאם לתנאי הביטול( בפניות דרך האתר או בטלפון – 0525866652 הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה.

שעות כניסה ויציאה :

כניסה לנכסים: החל מהשעה 15:00 כמפורט באישור ההזמנה .

יציאה מהנכסים: בשעה 11:00 כמפורט באישור ההזמנה.

השהות בנכס תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה החל משעת הכניסה ועד שעת העזיבה ביום היציאה.

מדיניות אירוח והוראות שימוש בנכס )להלן ״מדיניות אירוח״(:

השימוש במתקנים בנכס ובסביבתו יהיו באחריות האורח בלבד.

האורח יישא באחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם לנכס, סביבתו ומתקניו כתוצאה משימוש לא סביר .

חל איסור חמור לערוך מסיבות בנכס ו/או בשטחו.

חל איסור להזמין אנשים נוספים מעבר לנקוב באישור ההזמנה ללון\לשהות בנכס.

חל איסור על הכנסת בעל חיים לנכס אלה אם התקבל לכך אישור בכתב .

חל איסור להוציא ציוד מהנכס.

חל איסור מוחלט על הבאת סמים נשקים חומרי דליקה ובעירה וכל דבר אשר נחשב למסוכן כלפי כל אדם
רכוש או סביבה .

חל איסור להשתמש בדירה למטרות מסחריות , מסיבות , הימורים ו\או כל סוג של פעילות בלתי חוקית .

הדירה מיועדת למגורים בלבד .

חל איסור מוחלט על גרימת רעש ו \או שימוש ברמקולים. במידה והתקבל קנס בעקבות רעש תשלום הקנס יוטל על האורח , בנוסף הלקוח ישא באחריות במישרין או בעקיפין על כל נזק שיגרם לחברה כתוצאה מהרעש.

חל איסור מוחלט להכניס לנכס או לשטחו רמקול מכל סוג שהוא.

חל איסור מוחלט לעשן בפנים הנכס, העישון מותר אך ורק במקומות המיועדים לכך הנמצאים מחוצה לו. במהלך שהותו, הלקוח אחראי בלעדי לשימוש בדירה, על כלל שטחה ומתקניה, והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהשימוש בהם.

אין לנתק כבלי חשמל וחיבורים נוספים מהטלוויזיות ומהמצלמות בנכס.

בעצם ההזמנה, מאשר הלקוח כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי שבבעלותו במלוא עלות הנזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד המגיע לה לפי כל דין, ובכלל זה תוכל החברה לפרוע את סך הפיקדון אשר ניתן לה במעמד החתימה על מסמך זה.

לחברה יש את הזכות לגבות פיקדון במזומן בתיאום מראש עם הלקוח. הסכום ייקבע ע"י החברה ויוחזר בתום השהייה לאחר בדיקת תקינות הנכס .

הלקוח מתחייב שלא לגרום לנזק כלשהו בנכס לרבות השטחים הציבוריים ,והמתחייב כי כל נזק כאמור שיגרם בהם כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח ומי מטעמו יהיה באחריותו בלבד והוא ישא בכל ההוצאות הנובעות מכך.

הלקוח ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או הוצאה שידרשו ממנה אשר נגרמו משהותו בנכס.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש לא נכון במתקני הנכס.

הלקוח מתחייב לבצע צ'ק אווט בשעה הרשומה באישור ההזמנה . איחור בשעת היציאה עלול לגרור חיוב מידי של 500 ₪ מסך העלות הכוללת של ההזמנה.

בכל מקרה של הפרת הוראות תקנון זה תהיה לחברה הזכות לפנות את האורח ו \או האורחים באופן מיידי מהנכס ללא החזר כספי.

שונות :

המחיר המוצג באתר לחופשה בעיר אילת אינו כולל מע"מ ע"פ חוקי מדינת ישראל.

המחיר לשאר הנכסים המופיעים בשאר רחבי מדינת ישראל אינם כוללים מע"מ.

לקוחות עם דרכונים זרים בלבד רשאים לקבל פטור ממע"מ במעמד ההגעה לאחר שהציגו את הדרכון הזר יחד עם ויזת תייר. לקוחות שאין בידיהם דרכון זר או שיש בידיהם דרכון זר אך גם מחזיקים דרכון ישראלי , ישלמו מע"מ בהתאם לחוק הישראלי .

בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולר ים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום.

הזמנה ואירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשרו רק בליווי מבוגרים מעל גיל 30 .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לארח כל מבקש מתחת לגיל 30 או לגבות פיקדון על פי שיקול דעתה.

המחיר מחושב ע"פ כמות האורחים שמגעים לנכס , יש להזינה את כמות האורחים בהתאם למגבלות האירוח של הנכס בעת ביצוע ההזמנה ההזמנה. כל אורח מעבר לכמות הרשומה ישא בתוספת תשלום.

חל איסור מוחלט על הגעה מעבר לכמות המקסימלית המאושרת בדף הנכס .

בעלות וזכויות יוצרי ם זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.

חופשה נעימה

היי יש לכם שאלה? תשלחו הודעה כאן:

היי מצלמת לייב מנוף - וילות ערבה ושיטה

היי אלה מזמינה אותך להתעדכן בזמן אמת במבצעים והטבות שלנו דרך מועדון החברים של אלה​

דילוג לתוכן